Site Loader
Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğt. Kampüsü{"arrow":"false","pagination":"true","speed":"3000","autoplay":"true","autoplay_speed":"7000","loop":"true","slide_to_show_owl":"1","slide_show_ipad_owl":"1","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","slide_to_scroll_owl":"1","slide_margin_owl":"0","slide_padding_owl":"0","start_slide_owl":"0","slide_center_owl":"false","slide_autowidth_owl":"false","slide_freeDrag_owl":"true","height_auto_owl":"false","caption":"false","slide_rtl_owl":"false"}

 

 Eğitim Hakkında Bilgiler 
Eğitim Adı Uygulamalı Nicel Veri Analizi
Eğitim Tarihleri Ön kayıtlar devam etmektedir. Kursun 2020 Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
Eğitim Günleri Eğitim, hafta içi mesai saatleri sonrasında veya hafta sonu gerçekleştirilecektir. Kursiyerlerin talepleri doğrultusunda eğitimin gün ve
saatleri kararlaştırılacaktır.
Eğitim Saatleri 24 Saat (6 x 4 Saat)
Eğitim Süresi Toplam 24 Saat (tamamen yüz yüze uygulamalı gerçekleştirilecektir)
Eğitmenler Dr. Mehmet KOKOÇ
Eğitim Ücreti 400₺ + KDV / Kişi

(Trabzon Üniversitesi ve MEB Personeli için 300₺+KDV)

Eğitim Yeri Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları
Başvuru Formu BAŞVURU YAP
Eğitim İçeriği

Eğitimin Hedef Kitlesi Bu eğitim; nicel veri analizi ile ilgilenen tüm bireylere açıktır. Bununla birlikte ödev, makale veya tez çalışması yürüten lisans ve lisansüstü öğrencileri ile tüm araştırmacılar, veri analizi yapıp raporlamak isteyen öğretmenler ve özel sektör çalışanları ilgili eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.
Eğitimin İçeriği Konu 1: Nicel Veri Analizine Giriş ve Betimsel İstatistikler

·         Nicel araştırma türlerinin temel özellikleri ve nicel araştırmalar için kullanılan uygun veri analizi teknikleri

·         Nicel veri analizine ilişkin kavramlar, nicel veri analizi için Excel’in ve istatistiksel analiz programlarının tanıtımı

·         Veri dosyası oluşturma, Excel’e ve istatistiksel analiz programlarına veri aktarma ve örnek veri girişleri

·         Verilerle İlgili değişkenlerin ve özelliklerinin tanımlanması

·         Merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değer) ve merkezi dağılım ölçüleri (ranj, standart sapma ve varyans)

·         Çarpıklık ve basıklık katsayıları, yüzde ve frekans değerleri, z-puanı ve t-puanı

·         Betimsel istatistik değerlerinin hesaplanması

 

Konu 2: Verilerin Düzenlenmesi, Normal Dağılımın Test Edilmesi ve Veri Görselleştirme

·         Yeni değişken oluşturma, veriyi yeniden kodlama, veri seçme ve veri bölme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

·         Uç değer/kayıp veri kavramları, uç değerlerin ve kayıp verilerin belirlenmesi

·         Kayıp veri tekniklerinin açıklanması ve uygulanması

·         Veri dağılımın normalliği

·         Dağılımın normalliğine ilişkin incelemelerde betimsel istatistiklerin (merkezi eğilim ölçüleri, çarpıklık ve basıklık değerleri) kullanımı

·         Dağılımın normalliğine ilişkin incelemelerde grafiklerin ve hipotez testlerinin kullanımı

·         Normal dağılımla ilgili veri dönüştürme teknikleri

·         Verilerin uygun grafiklerle (histogram, sütun grafiği, pasta grafiği) ve tablolarla (frekans tablosu ve çapraz tablolar) gösterilmesi

 

Konu 3: İki değişken İçin Kay-kare testi ve Korelasyon (İlişki) Analizleri

·         Kay-kare testinin kullanım amacı ve varsayımları

·         Kay-kare testinin işlem adımları, sonuçları yorumlama ve raporlaştırma

·         Korelasyon analizinin kullanım amacı ve varsayımları

·         Basit, kısmi ve çoklu korelasyon analizlerinin işlem adımları, sonuçları yorumlama ve raporlaştırma

 

Konu 4: İlişkisiz (Bağımsız) Ölçümlere Ait Grup Ortalamalarının Karşılaştırılması

·         İlişkisiz ölçümler için t-testinin kullanım amacı ve varsayımları

·         İlişkisiz ölçümler için t-testinin işlem adımları, sonuçları yorumlama ve raporlaştırma

·         Etki büyüklüğü hesaplaması

·         Mann-Whitney U testinin işlem adımları, sonuçları yorumlama ve raporlaştırma

 

Konu 5: İlişkili (Bağımlı) Ölçümlere Ait Grup Ortalamalarının Karşılaştırılması

·         İlişkili ölçümler için t-testinin kullanım amacı ve varsayımları

·         İlişkili ölçümler için t-testinin işlem adımları, sonuçları yorumlama ve raporlaştırma

·         Etki büyüklüğü hesaplaması

·         Wilcoxon İşaretli Sıralar testinin işlem adımları, sonuçları yorumlama ve raporlaştırma

 

Konu 6: İkiden Fazla Gruba Ait Ortalamaların Karşılaştırılması

·         İlişkisiz ölçümler için tek yönlü varyans analizinin (One-way ANOVA) kullanım amacı ve varsayımları

·         İlişkisiz ölçümler için tek yönlü varyans analizinin işlem adımları, sonuçları yorumlama ve raporlaştırma

·         Etki büyüklüğü hesaplaması

·         Kruskall-Wallis H testinin işlem adımları, sonuçları yorumlama ve raporlaştırma

 

Konu 7: İki ve İkiden Fazla Değişkene İlişkin Tahmin (Etki) Analizleri

·         Basit doğrusal regresyon analizinin kullanım amacı ve varsayımları

·         Basit doğrusal regresyon analizinin işlem adımları, sonuçları yorumlama ve raporlaştırma

·         Çoklu doğrusal regresyon analizinin kullanım amacı ve varsayımları

·         Çoklu doğrusal bağlantı probleminin var olup olmadığını sınama

·         Çoklu doğrusal regresyon analizinin işlem adımları, sonuçları yorumlama ve raporlaştırma

 

Konu 8: Bir Ölçme Aracıyla Yapılan Ölçümün Güvenirliğini Belirleme

·         Ölçeklerin ve anketlerin güvenirliğini belirleme yöntemleri

·         Güvenirlik katsayıları

·         Madde Analizleri

·         Güvenirlik katsayısı hesaplama ve madde analizi işlem adımları, sonuçları yorumlama ve raporlaştırma

Ön Gereksinimler Yoktur.
Eğitimin Toplam Saati  20 saat (4 x 5 saat)
Eğitime Katılacak Kişi Sayısı   En az 10 ve en fazla 20 katılımcı
Eğitimin Gün ve Saatleri Eğitimlerin haftaiçi mesai saatleri sonrasında veya haftasonu gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kursiyerlerin talepleri doğrultusunda eğitimin gün ve saatleri kararlaştırılacaktır.

 

Post Author: semtrabzon